Thursday, 18 April 2019

అహింసా ప్రధమం పుష్పం .


        అహింసా ప్రధమం పుష్పం .
               చాతుర్మాస దీక్షంటే నే పూజలూ ..ఉపవాసాలూ, పుణ్య సంపాదనే అంతానూ. ఈపూజకై  పూల కోసం పూర్వం గ్రామాల్లో ఉదయాన్నే పూల సంచీ పట్టుకుని తోటలవైపు వెళ్ళేవారు , సంచీ నిండా పూలుతెచ్చి మాలలుకట్టి, మధ్యాహ్నం, వంటై , మహా నివేదన ముందు పూజ వేళకు దైవ మందిరం లో ని పటాలన్నింటికీ, పూజా విగ్రహాలకూ, అలంకరించి, హారతి, నివేదన అయ్యాక భోజన కార్యక్రమం మొదలయ్యేది. 
    ఆధునిక నవనాగరిక యుగంలో , బెంగుళూరు , హైదరాబారు , ముంబై వంటి మహా నగరాల్లో , పేరుకు అందరి ఇళ్ళలోనూ పూల కుంపట్లు [ అదే తొట్లు] ఉంటాయికానీ ఆపూలు కోసి దేవునికి అలంక రించనూ కాదు, తలలో తురుము కోనూ కాదు, అలంకారానికే! కోయ కుండా మొక్కలకే ఉంచి ఇంటికి వచ్చినవారు ,
   " ఆహా! మీ పూల మొక్కలెంత అందగా ఉన్నాయ్! ఎన్నిపూలూ పూస్తున్నా య్! ఎరువేస్తారు? ఎన్ని నీళ్ళుపోస్తారు ? " అంటూ అడుగుతుంటే ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో! అలా మురిసిపోనే  ఇంటి పూలకుండీలు!మరి పూజకు పూలెలా ! అంటారా !అక్కడికే వస్తున్నా..[అసలు పూజచేసే తీరి కెవరికి ? విశ్రాంత ఉద్యోగులూ, అరవై పదుల తర్వాత వారూ తప్ప , పరుగుల ఉరుకు ల జీవితాలాయె ]
   ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే నడక్కు నడకా పాలు లీటరుకు రెండురూపాయలు తక్కువకూ వస్తాయని పాలసంచీ తగిలించు కుని బయట నడుస్తూ వెళ్ళి రావటం అలవాటు. బెంగుళూర్లో వాతా వరణం ఎప్పుడెలా మారుతుందో చెప్పలేం,  అందుకే మఫ్లర్ పెట్టుకునే బయల్దేరాను. మలుపు తిరగ్గానే ఒక పెద్దమేడ నాలుగంతస్తులు లిఫ్ట్ లేకుండా ! దానిముందు హైపవర్ కరెంట్ వైర్లు పోతుండటాన వదిలేసిన స్తలంలో ఇంటివారు ఫెన్సింగ్ వేసుకుని పూలమొక్కలు పెంచుతున్నారు . చూడగానే  కళ్ళు జిగేలు మనిపించే రం గుల పూలు దారెంట పోతున్నవారినంతా ఆకట్టు కుంటుంటాయి . ప్రతిరోజూ ఒక పోలితీన్ కవర్ పట్టుకుని దాన్లో ఇళ్ళ ముందు వేసుకున్న పూల మొక్క లనుండీ ఒకావిడ పూలు తస్కరించి దేవుని సత్కరిస్తుంటుంది  పాపం!
         ఆరోజూ ఇంటి ముందు ఫెన్సింగ్లో  వేసుకున్న పూలమొక్కల నుండీ బయటి కొచ్చిన కొమ్మల కున్న మందారపూలు తుంచు తుండగా , పొగమం చులో ఆమె ఎవ్వరికీ కనిపించ ననుకుంది పాపం, ఇంటావిడ " ఎవరక్కడ! పూలుకోస్తుంటిరి! రోజూ కాపలా కాస్తుండాల, కొనుక్కుని పూజ చేసు కోరాదూ, మీకు కాపలా కాయేంకే నాకు సరిపోతున్నది..." అంటూతిట్ల పురాణం విప్పిం ది. 
 [తప్పక ఆమె బంధువు లెవరో ఎం ఎల్ లో, ఎంపీలో కనీసం పంచాయితీ మెంబర్లో ఐఉంటారని పిస్తుంది, ఆతిట్ల పురాణం వింటుంటే, రాజకీయ గంధం లేని మరొకరికి  అంత ఆతిట్ల పురాణం అంత శ్రావ్యంగా పాడటం రాదు గాక రాదు ] .
          పాపం గబగబా పూల సంచీ పమిటకొంగులో దాచి పెట్టుకుని " ఇక్కడు న్న గరిక కొసుకుంటున్నా వినా యకునికి " అంటూ గరిక పట్టుకుని రోడ్డు మీదకు వచ్చింది .
                         రోజూ చూసేదే ఐనా నాక్కాస్త బాధని పించింది. పూజకు పూలు కొనుక్కోవాలి, లేదా ఇంటి కుండీ ల్లోపెంచుకుని వాటిని అలంకారానికి కాక కోసుకోవాలి, ఇలా దొంగతనంగా , తిట్టించు కుంటూ కోసి పూజచేస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడా!
       పూజ అనేక విధాలు, తిట్ల పూజ, పూల పూజ, శాపనాద్థాల పూజ, భక్తిపూజ, మానసిక పూజ, బడాయి పూజ, అంతః కరణపూజ, [ బడిత పూజా ఉందికానీ అది మనుషులకే పరిమితం.!.] ధార్మికపూజ , బంగారు పూలపూజ, వెండి పూల పూజ,  అష్టపుష్ప పూజ, అహింసా ప్రధమంపుష్పం పుష్ప మింద్రియ నిగ్రహం…. అంటూ అష్ట పుష్పాలపూజ శ్లాఘనీయం, దొంగపూలపూజ ఎవరికోసం! నవ్వురాదూమరి!
                              **************…